Wonderlijke tijden. Verstoring van de bestaande orde. Wat voor jou belangrijk is wordt bedreigd – en je zoekt steun, houvast, geborgenheid. Je behoefte aan zekerheid groeit, maar waar vind je die nog? De werkelijkheid schreeuwt je toe: ’Je bent op jezelf aangewezen!’ Ben je dus alleen? Nee! Want we zijn hier samen. Niemand is alleen. En we hebben elkaar nodig. Meer dan ooit. Deze tijd vraagt om tevoorschijn komen. Laten zien wie je bent. Je niet meer verschuilen maar meedoen. Inbrengen wat jij kunt bijdragen – door te doen waar jíj blij van wordt. En je door niets of niemand meer bang laten maken. Wanneer je de moed kunt opbrengen om voluit te leven – recht uit je hart, en geholpen door je hoofd – ben je minder alleen dan je denkt. Dan kun je steun, houvast en geborgenheid ervaren. Bij jezelf, en bij de ander. En dan heb je ook wat te geven – dan geef je wie jij in wezen bent.

vrijdag, mei 19, 2006

Uitzicht op andere politiek, voor mensen die niet bang zijn

............................................................................................


A. HET BESTE ONDERWIJS TER WERELD

1. Iedereen leert lezen en schrijven

Taal is de belangrijkste, meest bepalende voorwaarde om maatschappelijk te kunnen functioneren.

Daarom geen kind van de basisschool dat niet kan lezen en schrijven:
> extra aandacht en extra taallessen voor kinderen met taalachterstand;
> alle kinderen kunnen goed lezen en schrijven aan het eind van de basisschool;
> alle analfabeten (ca 1 mln mensen!) krijgen taalles aangeboden, al of niet via werkgever.

2. Leren op jouw manier

Steeds meer kinderen vragen om een op hun eigen, persoonlijke manier van leren afgestemde onderwijsaanpak (dyslectisch, hoogbegaafd, creatief/associatief lerend etc). De gesloten, industriële rangen- en standenmaatschappij verandert in hoog tempo in een open, 'platte' en internationale samenleving. Daarin is creativiteit en ‘out of the box’-denken nodig.

Daarom volop tijd en aandacht voor het individuele kind en diens talenten:
> kleinere klassen, meer verschillende leer- en lesvormen;
> tijdige (h)erkenning van speciale begaafdheden en daarop inspelen;
> beter en breder opgeleide leerkrachten;
> alle tijd en ruimte voor docenten om te handelen zoals hen als professional goeddunkt.

3. Ook leren met je handen

Teveel middelbare scholieren worden niet genoeg aangesproken op hun kwaliteiten en talenten (hart en handen). De eenzijdige nadruk op cognitief leren (hoofd) doet hen afhaken, terwijl er onophoudelijk vraag is naar mensen voor de zorg en mensen die een ambacht beheersen.

Daarom het VMBO in het teken stellen van werken en werkplezier (niet ontmoedigen maar bevestigen):
> het bedrijfsleven als partners de school in brengen en scholieren als jong talent naar de werkvloer;
> zowel bedrijfsleven als scholen en leerlingen mogen en kunnen hier geld aan verdienen;
> alle ruimte voor ondernemende scholen.

4. Zoveel mogelijk mensen zo hoog mogelijk opleiden

Om onze welvaart & welzijn te behouden is een zo hoog mogelijk opgeleide bevolking nodig.

Daarom aantrekkelijk en toegankelijk onderwijs, ook voor mensen die er door sociale of leerachterstand langer over doen (tegelijkertijd voorkomen dat het niveau van het onderwijs daalt, geen ‘zesjescultuur’):
> strenge toegangseisen en harde eindtermen;
> eenvoudige en logische doorstroom van MBO naar HBO, en universiteit (niet iedereen volgt dezelfde leer- en ontwikkelweg);
> ook op latere leeftijd nog kunnen leren: iedereen krijgt 10 jaar ‘leerrechten’ (voor je gehele leven).


B. DIVERSITEIT EN ONDERNEMERSCHAP

5. Lang leve de multiculturele samenleving!

Ons land is vanouds een van de meest internationaal georiënteerde landen ter wereld, daar hebben we onze welvaart aan te danken. Impulsen van buiten hebben ons altijd scherp, actief en in beweging gehouden. Diversiteit is een zegen en de multiculturele samenleving is een enorme kans, kijk maar naar het groeiend ondernemerschap en toenemende bedrijvigheid van immigranten.

Daarom:
> iedereen die een aantoonbare economische of culturele bijdrage levert is van harte welkom, incl studenten;
> de regelgeving voor het oprichten van een bedrijf wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt;
> meer belastingvoordelen voor jonge starters, incl. ZZP'ers.
> aanpassing faillissementsrecht (geen voorrang voor fiscus: minder risico voor investeerders).


C. VRIJHEID VAN LEVEN EN WERKEN

6. Werken zoals je wilt, wonen met wie je wilt

Uitkeringen belemmeren op dit moment individuele ontplooiing en economische ontwikkeling: ze houden mensen gevangen in inactiviteit (armoedeval!). Controle op woon- en leefvormen is een inbreuk op de privacy, het systeem is een uitnodiging tot frauderen.

Daarom:
> Bijstand, AOW, Studiefinanciering en Kinderbijslag vervangen door een basisvoorziening voor iedereen (leeftijdsafhankelijk, via negatieve inkomstenbelasting);
> van elke verdiende euro word je direct beter in je portemonnee;
> de pensioengerechtigde leeftijd kan vervallen: je werkt zoveel en zolang je wilt.

De arbeidsparticipatie neemt toe want werken loont. Iedereen is verzekerd van een bestaansminimum. Geen tandenborstels meer tellen: je mag samenwonen met wie je wilt! Dit is echte vrijheid, geen betutteling maar beschaving.

7. Alle afspraken maken die je wilt

De overheid hoeft zich niet te bemoeien met werknemersverzekeringen (WW, WIA), daar kunnen werknemers en werkgevers ook samen uitkomen.

Daarom vrijheid om zelf te bepalen welke verzekeringen je af wilt sluiten:
> WW en WIA verzelfstandigen, het zijn verzekeringen die werknemers zelf kunnen afsluiten, in overleg met, en/of aangeboden door de werkgever;
> CWI kan opgeheven, UWV verzelfstandigd;
> freelancers en ZZP'ers zijn ondernemers en als zodanig behandelen: ze doen geen beroep op sociale voorzieningen en betalen er evenmin aan mee, dus ook geen naheffingen wegens vermeend werknemerschap;
> vakbonden kunnen zich ontwikkelen tot inkomensverzekeraars.

8. CAO's voor wie wil

Algemeen geldende CAO's belemmeren een gezonde economische ontwikkeling, ze beschermen gevestigde belangen en sluiten andere contractvormen en nieuwe intreders uit.

Daarom alleen een CAO-contract als je er zelf voor kiest:
> werknemers en werkgevers hebben de vrijheid om alle afspraken te maken die ze willen;
> vrij kunnen kiezen tussen CAO-afspraken of maatwerk;
> algemeen verbindend verklaren van CAO’s afschaffen.


D. VAN HUREN NAAR KOPEN

9. Een eigen huis, een plek onder de zon!

Veel jonge mensen willen maar kunnen geen betaalbaar huis kopen en blijven ontevreden 'hangen' in de overvolle sociale huurmarkt die niet voor hen bedoeld is.

Daarom zoveel mogelijk mensen de kans geven op een eigen huis:
> woningbouwverenigingen gaan zich transformeren tot projectontwikkelaars van eenvoudige koopwoningen (tussen 1 en 2 ton) en gebruiken daarvoor hun enorme fondsen;
> gemeenten bieden hiervoor grond aan zonder overwinst;
> binnen dertig jaar is 80% van de huizen koopwoning.


E. MAKKELIJKER BEWEGEN

10. Stilstand is achteruitgang (en maakt sjacherijnig)

We kunnen ons in ons niet snel genoeg bewegen; we verspillen met wachten en stilstaan tijd en energie die we beter kunnen besteden, om te werken en te ontspannen.

Daarom betere verbindingen en beprijzen weggebruik:
> meer bredere wegen;
> meer dubbele sporen;
> meer snelle lightrail;
> kilometerheffing;
> tolpoorten bij grote steden;
> ondertunneling van kwetsbare gebieden.


F. MEER NATUUR, BETER MILIEU

11. Maak Nederland mooier

Ons land 'verrommelt', ongemerkt slibt het dicht, het open en cultuurhistorisch karakter van grote gebieden wordt bedreigd.

Daarom beschermen waar nodig, ontwikkelen waar mogelijk:
> belangrijke historische cultuurgebieden echt beschermen en open houden;
> natuur aanleggen op vrijgekomen landbouwgronden;
> voor elke strekkende meter asfalt in de randstad een hectare natuur terug;
> geclusterd bouwen in het buitengebied.


G. ENERGIE-ALTERNATIEVEN

12. Niet meer afhankelijk van olie en gas

We zijn in onze energievoorziening afhankelijk van fossiele brandstoffen (olie en gas), die raken op en er ontstaat oorlog en politiek gemarchandeer door.

Daarom de afhankelijkheid van olie en gas zo snel mogelijk verminderen:
> investeren in fundamenteel onderzoek naar alternatieve energiebronnen (waterstof, kernfusie);
> omschakelen naar andere energiedragers mogelijk maken (bijv. waterstof tanken) ;
> hoe meer vervuilend en belastend de energiebron hoe hoger de belasting (zodat een level playing field ontstaat).


reageer

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More